Home - ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ

คณะนายทหารการศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๙ ยศ.ทอ. เยี่ยมชมขีดความสามารถเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS980 โดยมี น.อ.ภานุ  รัตนนันทวาที รอง ผอ.ศยร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ และมอบของที่ระลึก

พล.ร.ต.ธำรงค์  เทียมเมฆ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และ คณะ เยี่ยมชมและรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการใช้เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS980 ในการสนับสนุนการฝึกกองทัพเรือ ๖๒

สนับสนุนการฝึกยุทธกีฬาหลักสูตรพรรคนาวิน รร.ชต.ยศ.ทร.

กจล.ศยร.ยศ.ทร.จัดประชุมเพื่อเตรียมการสนับสนุนการฝึกยุทธกีฬาหลักสูตรพรรคนาวินรุ่นที่ ๖๙ ระหว่าง พ.ย.๖๑ - มี.ค.๖๒ ร่วมกับ ฝกว.ยศ.ทร. และผู้แทน รร.ชต.ยศ.ทร.

พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. ผอ.ศยร.ยศ.ทร.และ ผบ.สอ.รฝ.ให้การต้อนรับ