จัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ nws 980
ในงานนิทรรศการ “นาวีวิจัย 2018” เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ
งานนิทรรศการ “นาวีวิจัย 2018” เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ
งานนิทรรศการ “นาวีวิจัย 2018” เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ
ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย
พล.ร.ต.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และคณะ ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการ วช. และคณะ ร่วมรับฟังการเสนอผลงานและแนวทางการดำเนินการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัล วิธานนิเทศ ชั้น ๓ อาคาร วช.๒
ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย
พล.ร.ต.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และคณะ ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการ วช. และคณะ ร่วมรับฟังการเสนอผลงานและแนวทางการดำเนินการ
พล.ร.ต.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และคณะ ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการ วช. และคณะ ร่วมรับฟังการเสนอผลงานและแนวทางการดำเนินการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัล วิธานนิเทศ ชั้น ๓ อาคาร วช.๒
ประชุมเตรียมการฝึก ยุทธกีฬา รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เม.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ศยร.ยศ.ทร. ชั้น ๒
ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงทางทะเล
รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างและกำลังรบ ทร.มาเลเซีย
ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงทางทะเล ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๑ – ๖ พ.ค.๖๑
รับฟังการบรรยายสถานการณ์การกระทำอันเป็นโจรสลัด INTERNATIONAL MARITIME BUREAU (IMB)
สนทนาปัญหาด้านความมั่นคงทางทะเล MARITIME INSTITUTE OF MALAYSIA (MIMA)
ประชุม คปษ.ผบ.ทร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๑ ก.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม บก.ทร.๑ พระราชวังเดิม
ประชุม คปษ.ผบ.ทร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
โดยมี พล.ร.อ.ทวีศักดิ์ โสมาภา ปธ.คปษ.ผบ.ทร. เป็นประธาน