Home - ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ

กจล.ศยร.ยศ.ทร.จัดประชุมเพื่อเตรียมการสนับสนุนการฝึกยุทธกีฬาหลักสูตรพรรคนาวินรุ่นที่ ๖๙ ระหว่าง พ.ย.๖๑ - มี.ค.๖๒ ร่วมกับ ฝกว.ยศ.ทร. และผู้แทน รร.ชต.ยศ.ทร.

พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. ผอ.ศยร.ยศ.ทร.และ ผบ.สอ.รฝ.ให้การต้อนรับ

น.อ.สาคร ปั่นเมืองปัก รอง ผอ.ศยร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในโอกาสที่ จก.ยศ.ทอ.และ คณะฯ