1  หลักสูตร 1 ปี  รร.เตรียมทหาร
2  ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี  รร.นร.ยศ.ทร.
3  ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ  กฝร.
4  หลักสูตรพรรคนาวิน  รร.นว.สรส.
5  เสนาธิการทหารเรือ  รร.สธ.ทร.สรส.
6  นายทหารกำลังพล  รร.การกำลังพล กศษ.กพ.ทร.
     
     
1  ผบ.เรือ ต.๙๗ มว.เรือที่ ๒ กตอ.กร.  
2  หน.หลักสูตรและการสอน กศษ.บก.ยศ.ทร.   
3  รอง ผอ.กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร.   
4  รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.   
5  รอง ผอ.กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.  
6  รอง ผอ.กจล.ศยร.ยศ.ทร.