พล.ร.ต.ชูศักดิ์  ชูไพทูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร.และคณะ เดินทางไปประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงทางทะเล ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๑ – ๖ พ.ค.๖๑

พล.ร.ต.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ให้กับ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๘ 

กจล.ศยร.ยศ.ทร.เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมการฝึก ยุทธกีฬา รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เม.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ศยร.ยศ.ทร. ชั้น ๒

พล.ร.ต.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และคณะ ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย 
ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการ วช.
 และคณะ ร่วมรับฟังการเสนอผลงาน

สนับสนุนการประชุมเตรียมการฝึกการวางแผนขั้นต้น (IPC) ระหว่าง ๑๙ - ๒๒ ธ.ค.๖๐
โดยมี พล.ร.ท.ช่อฉัตร  กระเทศ จก.ยศ.ทร.ร่วมรับฟังการแถลงผลการประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) 
ในการฝึก ทร.๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๐

พล.ร.ต.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. นำข้าราชการ ทหาร และ ลูกจ้าง  ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
และ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโดยรอบวัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๐

พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จว.ชลบุรี

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พ.ย.๖๐

พล.ร.ต.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. นำข้าราชการ กองจำลองยุทธ์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ไปเยี่ยมชม ความก้าวหน้าทางสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต และเยี่ยมชมงาน DEFENSE & SECURITY ๒๐๑๗ งานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย ในวัน พุธที่ ๘ พ.ย. ๖๐

 

พล.ร.ต.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปสำรวจพื้นที่โครงการศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ณ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ. และเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในวันพุธที่ ๑๘ ต.ค.๖๐

 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ จัดพิธีลงนามรับ-ส่งเอกสาร หน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ โดย พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์(ท่านเก่า) และ พลเรือตรี ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ (ท่านใหม่) ในการนี้ ผอ.กองฯ ต่าง ๆ ภายในหน่วย ร่วมในพิธีลงนามรับ-ส่งหน้าที่ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ ห้อง บริพัตร ชั้น ๒ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ๒๙ ก.ย.๖๐ 

 

 

คณะนักศึกษาหลักหสูตรการบริหารการจัดการความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๘ (สวปอ.มส.๘) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมคณาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ นาย เยี่ยมชม การใช้เครื่องฝึก NWS980 (กำลังฝึก นทน.รร.ชต.) ที่ ศยร.ได้พัฒนาขึ้นใช้เอง ณ ชั้น ๕ อาคาร สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ๑๑ มค. ๖๐ ที่ผ่านมา

 

 

พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. ตรวจความพร้อมระบบอำนวยการข่าวสารและระบบเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS980 ทีใช้ในการฝึกร่วม วสท.วปอ.วทบ.สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ๒๔-๓๑ ส.ค. ๕๙ ที่ผ่านมา

 

StartPrev123NextEnd
Page 1 of 3