Thursday, 19 January 2017 10:00

คณะนักศึกษาหลักหสูตรการบริหารการจัดการความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๘ (สวปอ.มส.๘) เยี่ยมชม การใช้เครื่องฝึก NWS980

คณะนักศึกษาหลักหสูตรการบริหารการจัดการความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๘ (สวปอ.มส.๘) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมคณาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ นาย เยี่ยมชม การใช้เครื่องฝึก NWS980 (กำลังฝึก นทน.รร.ชต.) ที่ ศยร.ได้พัฒนาขึ้นใช้เอง ณ ชั้น ๕ อาคาร สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ๑๑ มค. ๖๐ ที่ผ่านมา