Friday, 29 September 2017 00:00

ผอ.ศยร. จัดพิธีลงนามรับ-ส่งเอกสาร หน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ จัดพิธีลงนามรับ-ส่งเอกสาร หน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ โดย พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์(ท่านเก่า) และ พลเรือตรี ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ (ท่านใหม่) ในการนี้ ผอ.กองฯ ต่าง ๆ ภายในหน่วย ร่วมในพิธีลงนามรับ-ส่งหน้าที่ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ ห้อง บริพัตร ชั้น ๒ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ๒๙ ก.ย.๖๐