Monday, 11 April 2016 00:00

ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และกำลังพลหน่วย ร่วมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรจาก จก.ยศ.ทร.

ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และกำลังพลหน่วย ร่วมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรจาก พล.ร.ท. พิเชฐ ตานะเศรษฐ จก.ยศ.ทร. และ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 11 เม.ย.59 ชมภาพบรรยากาศ