พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จว.ชลบุรี

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พ.ย.๖๐

พล.ร.ต.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. นำข้าราชการ กองจำลองยุทธ์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ไปเยี่ยมชม ความก้าวหน้าทางสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต และเยี่ยมชมงาน DEFENSE & SECURITY ๒๐๑๗ งานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย ในวัน พุธที่ ๘ พ.ย. ๖๐

 

พล.ร.ต.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปสำรวจพื้นที่โครงการศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ณ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ. และเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในวันพุธที่ ๑๘ ต.ค.๖๐

 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ จัดพิธีลงนามรับ-ส่งเอกสาร หน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ โดย พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์(ท่านเก่า) และ พลเรือตรี ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ (ท่านใหม่) ในการนี้ ผอ.กองฯ ต่าง ๆ ภายในหน่วย ร่วมในพิธีลงนามรับ-ส่งหน้าที่ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ ห้อง บริพัตร ชั้น ๒ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ๒๙ ก.ย.๖๐ 

 

 

คณะนักศึกษาหลักหสูตรการบริหารการจัดการความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๘ (สวปอ.มส.๘) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมคณาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ นาย เยี่ยมชม การใช้เครื่องฝึก NWS980 (กำลังฝึก นทน.รร.ชต.) ที่ ศยร.ได้พัฒนาขึ้นใช้เอง ณ ชั้น ๕ อาคาร สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ๑๑ มค. ๖๐ ที่ผ่านมา

 

 

พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. ตรวจความพร้อมระบบอำนวยการข่าวสารและระบบเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS980 ทีใช้ในการฝึกร่วม วสท.วปอ.วทบ.สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ๒๔-๓๑ ส.ค. ๕๙ ที่ผ่านมา

 

พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์ ผอ.สนป.วท.กห. และคณะจาก วท.กห. และ สวพ.ทร. เยี่ยมชมการใช้งานจริง ของโครงการวิจัย การพัฒนาระบบอำนวยการข่าวสารสำหรับเครื่องฝึกจำลองยุทธ์  NWS980 ณ ห้องฝึกจำลองยุทธ์ชั้น ๕ อาคาร สรส.ยศ.ทร ๑๐ ส.ค. ๕๙ ที่ผ่านมา

พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ยศ.ทร. ณ ยศ.ทร.พื้นที่พุทธมณฑล เมื่อ 5 ก.ค.59

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองทัพเรือ กับ ศูนย์ทรัพยากรและความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติออสเตรเลีย(ANCORS) ณ ห้องประชุม ศยร.ยศ.ทร.(ห้อง K-ISS) อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ระหว่าง ๑๕-๑๗ มิ.ย. ๕๙  

 

 

ผอ.ศยร.ยศ.ทร. เดินทางไปประชุม ด้านความมั่นคงทางทะเล ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประชุมทางวิชาการการกับ The Diplomatic Academy of Vietnam และ เยี่ยมคำนับเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่าง ๒๓-๒๗ พ.ค. ๕๙ 

รอง ผอ.ศยร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ คณะ สนย.สนผ.กห. รวม ๑๒ นาย ในการเยี่ยมชม และ รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินการของหน่วย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เม.ย. ๕๙ ณ ห้องสมุด พล.ร.อ. ประพัฒน์-คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์(ห้อง Kiss) ชั้น ๒ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ที่ผ่านมา

 

ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และกำลังพลหน่วย ร่วมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรจาก พล.ร.ท. พิเชฐ ตานะเศรษฐ จก.ยศ.ทร. และ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 11 เม.ย.59 ชมภาพบรรยากาศ 

Page 2 of 4