พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ จัดกิจกรรมให้พรต้อนรับปีใหม่ และให้กำลังใจในการปฎิบัตหน้าที่ราชการ แก่ข้าราชการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558

รศ.ดร. วรา วราวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Network Programming จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรอบรม การเขียนโปรแกรม Network บนระบบปฎิบัติการ Linux(Ubutu) ให้กับข้าราชการกองการจำลองยุทธิ์ ณ ห้อง 521 ชั้น 5 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ระหว่างวันที่ 1-22 ธันวาคม 2558 

 

พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานเปิด การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ (standard navy)" ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธ.ค.58 ซึ่งจัดสัมมนาโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม 504 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 2 ธ.ค.58

 

พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผอ.ศศย.สปท. และคณะรวม ๑๐ นาย ในการเยี่ยมชม และหารือข้อราชการ ด้านวิชาการ งานวิจัย แนวคิดทางด้านยุทธศาสตร์ ตลอดความร่วมมือกันขององค์กรในอนาคต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ย. ๕๘ ณ ห้องประชุม ศยร.ยศ.ทร. ชั้น ๒ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 12 ต.ค.58 พล.ร.ต. ภุชงค์ บุญคณาสันต์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือและคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจความพร้อมเครื่องฝึก NWS980 ที่เครื่อง Computer กำลังจะหมด ประสิทธิภาพ การใช้งานใน 2 ปีข้างหน้า และ ท่านมีแนวคิดที่ จะสร้างโครงการณ์วิจัยใหม่ NWS980 V2 เพื่อแก้ปัญหาบางเรื่องของการฝึกที่ NWS980 เดิมยังทำไม่ได้

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ จัดพิธีลงนามรับ-ส่งเอกสาร หน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ โดย พลเรือตรี คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ (ท่านเก่า) และ พล.ร.ต. ภุชงค์ บุญคณาสันต (ท่านใหม่) ในการนี้ ผอ.กองฯ ต่าง ๆ ภายในหน่วย ร่วมในพิธีลงนามรับ-ส่งหน้าที่ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ ห้อง บริพัตร ชั้น ๒ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ๑ ต.ค.๕๘ 

พลเรือตรี คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือนำข้าราชการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียน บ้านคลองมหาสวัสดิ์ วันอังคารที่ 21 ก.ค.58 ที่ผ่านมา 

ศยร.ยศ.ทร. จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สงครามไซเบอร์ ภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติและกองทัพเรือ ระหว่าง ๒๙ เม.ย.-๑ พ.ค.๕๘ ณ ห้องประชุม ๕๐๔ อาคาร สรส.

 

คณะกองบรรณาธิการ นาวิกาธิปัตย์สาร นำโดย นาวาเอก สุขสวัสดิ์ สบายใจ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เยี่ยมชม ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) ... ปลายเดือน ม.ค. 2015 ที่ผ่านมา

พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประชุม จัดตั้งกอง บรรณาธิการ นาวิกาธิปัตย์สาร ธ.ค. 2014

พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข ประธาน คปษ.ผบ.ทร. ประชุมคณะที่ปรึกษา ผบ.ทร. เดือน ธ.ค.2014 ที่ผ่านมา 

คณะ รอง ผบ.กร. พลเรือโท ดุษฎี สังขปรีชา ดูงาน เครื่องฝึกจำลองยุทธ์NWS 980 เฉลิมพระเกียรติ ชมความสามารถของโปรแกรมฝึก เพื่อนำไปใช้ในการฝึกกองทัพเรือ ปี ๕๘ ที่ กร. 

Page 3 of 4