พล.ร.ต.ภุชงค์  บุญคณาสันต์  รองหัวหน้าส่วนควบคุมและประเมินผลการฝึก และผอ.ศยร.ยศ.ทร. เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของแผนกอำนวยการอบรมในห้องเรียน และการเตรียมการของแผนกควบคุมและประเมินผลการฝึก ทร.๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๘ ม.ค.๕๙ ณ ห้องประชุม ๑๓๘ อาคาร สรส. ยศ.ทร.

พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ จัดกิจกรรมให้พรต้อนรับปีใหม่ และให้กำลังใจในการปฎิบัตหน้าที่ราชการ แก่ข้าราชการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558

รศ.ดร. วรา วราวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Network Programming จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรอบรม การเขียนโปรแกรม Network บนระบบปฎิบัติการ Linux(Ubutu) ให้กับข้าราชการกองการจำลองยุทธิ์ ณ ห้อง 521 ชั้น 5 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ระหว่างวันที่ 1-22 ธันวาคม 2558 

 

พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานเปิด การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ (standard navy)" ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธ.ค.58 ซึ่งจัดสัมมนาโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม 504 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 2 ธ.ค.58

 

พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผอ.ศศย.สปท. และคณะรวม ๑๐ นาย ในการเยี่ยมชม และหารือข้อราชการ ด้านวิชาการ งานวิจัย แนวคิดทางด้านยุทธศาสตร์ ตลอดความร่วมมือกันขององค์กรในอนาคต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ย. ๕๘ ณ ห้องประชุม ศยร.ยศ.ทร. ชั้น ๒ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 12 ต.ค.58 พล.ร.ต. ภุชงค์ บุญคณาสันต์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือและคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจความพร้อมเครื่องฝึก NWS980 ที่เครื่อง Computer กำลังจะหมด ประสิทธิภาพ การใช้งานใน 2 ปีข้างหน้า และ ท่านมีแนวคิดที่ จะสร้างโครงการณ์วิจัยใหม่ NWS980 V2 เพื่อแก้ปัญหาบางเรื่องของการฝึกที่ NWS980 เดิมยังทำไม่ได้

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ จัดพิธีลงนามรับ-ส่งเอกสาร หน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ โดย พลเรือตรี คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ (ท่านเก่า) และ พล.ร.ต. ภุชงค์ บุญคณาสันต (ท่านใหม่) ในการนี้ ผอ.กองฯ ต่าง ๆ ภายในหน่วย ร่วมในพิธีลงนามรับ-ส่งหน้าที่ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ ห้อง บริพัตร ชั้น ๒ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ๑ ต.ค.๕๘ 

พลเรือตรี คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือนำข้าราชการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียน บ้านคลองมหาสวัสดิ์ วันอังคารที่ 21 ก.ค.58 ที่ผ่านมา 

ศยร.ยศ.ทร. จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สงครามไซเบอร์ ภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติและกองทัพเรือ ระหว่าง ๒๙ เม.ย.-๑ พ.ค.๕๘ ณ ห้องประชุม ๕๐๔ อาคาร สรส.

 

คณะกองบรรณาธิการ นาวิกาธิปัตย์สาร นำโดย นาวาเอก สุขสวัสดิ์ สบายใจ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เยี่ยมชม ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) ... ปลายเดือน ม.ค. 2015 ที่ผ่านมา

พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประชุม จัดตั้งกอง บรรณาธิการ นาวิกาธิปัตย์สาร ธ.ค. 2014

พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข ประธาน คปษ.ผบ.ทร. ประชุมคณะที่ปรึกษา ผบ.ทร. เดือน ธ.ค.2014 ที่ผ่านมา 

Page 3 of 4