กองทัพเรือในทศวรรษหน้าควรเป็นอย่างไร? เป็นคำถามสำคัญของกำลังพลกองทัพเรือในทุกระดับที่เกิดขึ้นในทุกยุคสมัย เพื่อตอบคำถามสำคัญคือ เราควรจะพัฒนากองทัพเรืออย่างไร 

จากการสถิติการกระทำอันเป็นโจร สลัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ทางทะเลบริเวณอ่าวเอเดนและ โซมาเลียในช่วงระหว่างปี ค.ศ.๒๐๐๙ ถึง ๒๐๑๑ ทำให้ประชาคมโลกหันมา ให้ความสำคัญและร่วมมือกันต่อต้าน การกระทำอันเป็นโจรสลัดในพื้นที่เพิ่ม ขึ้น

The problem of IUU fishing has long been a serious issue causing severe impact on both economic loss and marine environment. In terms of economic  loss, the IUU fishing generally results in direct loss to Gross National Product(GNP).

ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ยังคงเป็นประเด็น ที่มีการเคลื่อนไหวทั้งทางทะเลและทางการทูตอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน จีนตัวแสดงหลักได้อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ โดยการ ประกาศ 

การขยายเขตอำนาจรัฐชายฝั่ง (Creeping Jurisdiction) มีการพัฒนาอย่าง ยาวนานตั้งแต่ใน อตีด ในยุคที่มนุษย์เริ่มมีการใช้ทะเลเพื่อการเดินทางและเป็นแหล่งทรัพยากร 

ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนตะวันออก(East China Sea)บริเวณหมู่เกาะเซนคากุเป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่ยังมีความร้อนแรงอยู่ในปัจจุบันนี้

The South China Sea dispute , One of the most critical issues to face the Asia Pacific region, has long been considered a potential regional  flashpoint for decades. 

ความริเริ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงในการสกัดกั้นการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือ(ProliferationSecurity Initiative;PSI)

ทะเลจีนใต้เป็นพื้นที่ทางทะเลแห่งหนึ่งทีถูกกล่าวถึงอย่างมากในห้วงลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเด็นความขัดแย้งในเรื่องการอ้างสิทธิ อาณาเขตทางทะเล และผลประโยชน์ในการแสวงหาทรัพยากร

Sunday, 06 December 2015 00:00

History of the Middle East

beyond and during the time of the Ottoman Empire laid the ground for present movement, while the fall of the empire triggered the movement. Fear of loss of area in obvious arena fuel the movement. 

ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ เขตแดนทางทะเลของประเทศในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก...

เรือดำน้ำนับเป็นอาวุธที่ทรง ประสิทธิภาพในการดำรงขีดความ สามารถด้านกำลังอำนาจทางทะเล ที่จะใช้ในการปกป้องรักษาอธิปไตย ของประเทศไม่ให้ถูกคุกคามได้...

StartPrev12NextEnd
Page 1 of 2