Sunday, 06 December 2015 00:00

เรือดำน้ำในอาเซียน

เรือดำน้ำนับเป็นอาวุธที่ทรง ประสิทธิภาพในการดำรงขีดความ สามารถด้านกำลังอำนาจทางทะเล ที่จะใช้ในการปกป้องรักษาอธิปไตย ของประเทศไม่ให้ถูกคุกคามได้...