Sunday, 06 December 2015 00:00

ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะเซนคากุ กับสภาวะแวดล้อมด้านความ มั่นคงในทะเลจีนตะวันออก

ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนตะวันออก(East China Sea)บริเวณหมู่เกาะเซนคากุเป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่ยังมีความร้อนแรงอยู่ในปัจจุบันนี้