แบบสำรวจเอกสารวิจัย ยศ.ทร.

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเอกสารงานวิจัย

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย o ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รีบบริการที่ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฎิบัติงาน

โดยแบ่งความคิดเห็นเป็น 5 ระดับดังนี้

5 = ระดับความพึงพอใจมากที่สุด     4 = ระดับความพึงพอใจมาก 

3 = ระดับความพึงพอใจปานกลาง    2 =ระดับความพึงพอใจน้อย 

 

 1=ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

แบบประเมินความพึงพอใจเอกสารงานวิจัย(สำหรับผู้เรียน)

แบบประเมินความพึงพอเอกสารงานวิจัย(สำหรับผู้บริหาร)

 

หมายเหตุ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Flash Player จะสามารถเปิดกราฟได้ download Flash Player