แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

Display Num 
Num Title Status Votes Options
1 1. ชื่อหน่วยงานโปรดระบุ 6 8
2 2. เพศ 3 2
3 2.1.1 มีขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบที่เหมาะสม ชัดเจน 3 5
4 2.1.2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3 5
5 2.1.3 ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม 3 5
6 2.1.4 ได้รับบริการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 3 5
7 2.2.1 ผู้ให้คำปรึกษาหรือสนทนาเกี่ยวกับงานวิจัยมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 3 5
8 2.2.2 ผู้ให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้มีมนุษยสัมพันธ์ หรือบุคลิกภาพเหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่ 3 5
9 2.2.3 ผู้ให้คำปรึกษามีทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 3 5
10 2.2.4 ได้รับบริการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 3 5
11 2.2.5 ผู้ให้คำปรึกษามีแนวความคิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์ 3 5
12 2.2.6 ท่านเชื่อมั่นต่อผู้ให้คำปรึกษาเพียงใด 3 5
13 2.3.1 ความสะดวก สบาย ปลอดภัย ของสถานที่ 3 5
14 2.3.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 3 5
15 2.3.3 ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่ 3 5
16 2.3.4 ความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ 3 5
17 2.4.1 มีเวลาในการให้คำปรึกษาสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และความใส่ใจติดตามผลของผู้มาขอรับบริการ 3 5
18 2.4.2 ท่านพอใจในการทำหน้าที่การให้คำปรึกษา มากน้อยแค่ไหน 3 5
19 2.4.3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้คำปรึกษาสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ในงานวิจัย 3 5
20 3. อายุ 3 6
21 4. ระดับการศึกษา 3 4
22 5. ตำแหน่ง 3 4
23 6. ระยะเวลาการทำงาน 3 6