แบบประเมิน ความพึงพอใจเอกสารงานวิจัย(สำหรับผู้บริหาร)

แบบประเมิน ความพึงพอใจเอกสารงานวิจัย(สำหรับผู้บริหาร)

คำชี้แจง

              1. โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านต่อการให้บริการ
              2. คำตอบที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------