Sunday, 06 December 2015 00:00

ข้อเสนอแนะเบื้องต้นว่าด้วยการทบทวนขนาดกำลังนาวิกโยธิน

การจัดกำลังตามแผนป้องกันประเทศยืนยันความต้องการขนาดกำลัง